De gebedsdagen gaan weer door, maar met aangepast programma

9:00 Stille Eucharistische Aanbidding.
10:00 Heilige mis.
11.00 Barmhartigings rozenkrans / genezingsgebed / Euchartistische zegening.
12.00 Einde programma

HET KERSTKIND IN ST JOZEF BEDEVAARTSOORD SMAKT (BIJ VENRAY)

ZALIG KERSTFEEST EN GOD’S ZEGEN VOOR NIEUWE JAAR 2021!

A VERY BLESSED CHRISTMAS AND WISHING YOU GOD’S BLESSING FOR THE NEW YEAR!

 • Eucharistic Flame Evangelization
 • Vriendenclub barmhartige Jezus/ Friendsclub Merciful Jesus
 • Gebedskring van St Jozef te Smakt

Een mooie Kerstnoveen om te bidden van 16 tot 24  december:

Hemelse Vader, u maakte de kerstnacht stralend met de pracht van Jezus Christus ons licht.
Moge het licht van het geloof schijnen in mijn woorden en daden.
Heer God, ik prijs U voor de schepping van de mens, en nog meer voor het herstel van hem in Christus.
Uw Zoon deelt onze zwakheid; mag ik in Zijn glorie delen?
Maak mij trouw aan Uw Woord, zodat ik Uw leven aan anderen kan door geven.
Hij heeft mij Uw kind gemaakt. Moge Hij mij verwelkomen in Zijn Koninkrijk.
Hemelse Vader, in het wonder van de menswording van uw eeuwige Woord heeft het geloof een nieuwe en stralende visie van uw heerlijkheid gekregen.
In Hem zien we U, onze God zichtbaar gemaakt.

Met Kerstmis vervult U ons hart met vreugde als we in Christus de openbaring van uw liefde erkennen.
Geen oog kan Zijn heerlijkheid zien als onze God, maar nu wordt Hij gezien als iemand zoals wij.
Met Kerstmis heeft er in Jezus een nieuw licht op de wereld geschenen: God is één geworden met de mens, en de mens is weer één geworden met God.
Voor de liefde van Jezus, uw goddelijke Zoon, smeek ik u, Vader, schenk mij rijke genaden tijdens deze vreugdevolle kerstperiode.
Ik vraag specifiek om deze gunst. [Noem uw verzoek.]
Ter ere van de geboorte van Jezus, sta toe wat ik vraag als het uw heilige wil is.

*Amen*.

Here is a lovely Christmas Novena – to be prayed from 16th to 24th December:

Heavenly Father, you made Christmas night radiant with the splendour of Jesus Christ our light.
May the light of faith shine in my words and actions.
Lord God, I praise you for creating man, and still more for restoring him in Christ.
Your Son shares our weakness; may I share His glory.
Make me faithful to Your Word, that I may bring your life to others.
He made me your child. May He welcome me into His Kingdom.
Heavenly Father, in the wonder of the Incarnation of your eternal Word has brought to the eyes of faith a new and radiant vision of your glory.
In Him we see you, our God made visible.
At Christmas you fill our hearts with joy as we recognize in Christ the revelation of your love.
No eye can see His glory as our God, yet now He is seen as one like us.
At Christmas in Jesus a new light has dawned upon the world: God has become one with man, and man has become one again with God.
For the love of Jesus, your Divine Son, I beg of you, Father, grant me rich graces during this joyful season of Christmas.
I ask especially for this favour. [Mention your request.] In honour of the birth of Jesus, grant what I ask if it be your holy will. *Amen*.

Kerstbericht 2020 van pater Joseph Vadakkel

“Kom en aanbid Hem”

Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig en genaderijk Kerstfeest!

Het is zo’n vreugde dat we Jezus in ons leven hebben! Kerstmis brengt ons nieuwe en eeuwige vreugde en vrede.

Soms denken we: Hoe kan ik blij zijn? Deze gedachte ontstaat als we kijken naar de Corona situatie, of misschien iemand van de geliefden niet bij ons is deze Kersttijd. We vragen ons af over de toekomstige situatie voor ons leven of ons gezin.


Ik wil je zeggen, we hebben allemaal het antwoord door Kerstmis. Moeder Maria beviel van Jezus en de situatie was niet in het voordeel voor hen. Ze kregen geen mooie geschikte plaats. Niemand bood een plek voor hen. Alle deuren waren voor hen gesloten, en moeder Maria beviel van Jezus op een koude, lege plaats. De H. Maagd Maria en Sint Jozef leden veel pijn in hun hart in die moeilijke situatie, maar ze werden gelukkig omdat ze naar Jezus keken en ze Hem prezen en aanbaden. De herders van het veld kwamen naar Jezus. Ze zagen kind Jezus en ze werden allemaal gelukkig. De pijnlijke situatie veranderde in een gelukkige situatie door Jezus. Jezus was de bron van hun geluk en vreugde.


Jezus kwam naar de wereld om hoop en vreugde te geven voor iedereen, ook al ziet de situatie er niet goed uit, Jezus kan een nieuwe situatie maken. Bethlehem betekent “brood van het leven”. Jezus zei: Ik ben het brood van het leven. Degenen die honger hebben en dorst hebben, kom naar mij ik zal je rust geven. Hij zei ook: Ik ben het licht van de wereld. Zij die mij volgen, hebben het licht van het leven en zij zullen niet in duisternis lopen.
Slechts een paar mensen verzamelden zich in Bethlehem: de Heilige Familie en een paar gasten, namelijk de herders.
Misschien komen we ook samen met onze familie en een paar gasten, maar we kunnen Kerstmis op een vreugdevolle manier vieren. We kunnen proberen deze vreugde in ons leven te houden.

 

Ik heb een goed antwoord voor je, “Kom en aanbid Hem”. We kunnen tijd vrij maken voor Eucharistische aanbidding, en dus kunnen we tijd met Hem vinden. Jezus kan groeien in ons leven, we hebben een goede toekomst in ons leven. Ik ben er zeker van.

Soms denken we: ik kan niet voor aanbidding naar buiten gaan.

Maar we hebben dan een kans om deel te nemen aan online live Eucharistische aanbidding.

Hierbij doe ik de link voor live Eucharistische aanbidding:
https://eucharisticflame.tv/

 

Ik wens je een geweldige Kersttijd. Ik zal je speciaal herinneren in mijn aanbidding en gedurende mijn Heilige Mis.

Met zegeningen!

 

Pater Joseph Vadakkel

Christmas message 2020

“Come and Adore Him”

 

I wish you all a very happy and graceful Christmas. It is such a joy that we have Jesus in our life. Christmas brings a new and everlasting joy and peace.

Sometimes we think: How can I be joyful? This thought arises when we look at the Covid situation, or perhaps someone of the beloved ones is not with us this Christmas time. We wonder about the future situation for our life or our family.

I want to say to you, we all have the answer for Christmas. Mother Mary gave birth to Jesus and the situation was not in favor for them. They did not get a nice place. No one offered a place for them. All the doors were closed for them, but mother Mary gave birth to Jesus in an empty place. Mary and Saint Joseph suffered a lot of pain in their heart in that difficult situation, but they became happy because they looked at Jesus and they praised and worshiped him. The shepherds from the field came to Jesus. They saw child Jesus and they all became happy. The painful situation turned into a happy situation because of Jesus. Jesus was the source of their happiness and joy.

 

Jesus came to the world to give hope and joy for everyone, even though the situation does not look fine, Jesus can make a new situation. Bethlehem means “bread of life”. Jesus said, I am the bread of life. Those who are hungry and thirsty, come to me I will give you rest. He also said, I am the light of the world. Those who follow me, they have the light of life and they will not walk in darkness.

Only a few people gathered in Bethlehem: the Holy Family and a few guests, namely the shepherds.

Maybe we also gather with our family and a few guests, but we can celebrate Christmas in a joyful way. We can try to keep this joy in our life.

 

I have a good answer for you, “Come and adore him”. We can find time for Eucharistic adoration, and we can find time with Him. Jesus may grow in our life, and we have a good future in our life. I am sure about it.

Sometimes we think: I cannot go for adoration. However we have a chance to take part in online live Eucharistic adoration.

I wish you an amazing Christmas time. I will specially remember you in my adoration as well as during my Holy Mass.

Here is the link for live Eucharistic adoration:

 

https://eucharisticflame.tv/

 

With blessings 

 

Fr. Joseph Vadakkel 

 
 

Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.

Jesaja 58:8

 
 

Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.

Jeremiah 29:12

 
 

De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.

Deuteronomium 31:8

 

Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.

Psalmen 71:14

 
 

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 8:31

 
 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

 

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

Jesaja 65:24

 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 14:6

 

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Johannes 7:38

 

Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

Psalmen 91:11

 

HEERE, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.

Psalmen 30:2

 

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Mattheüs 7:7

 

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde.

Johannes 15:11

1
1

St Patrick’s opvolger, de Primaat van alle Ierland, Aartsbisschop Eamon Martin, heeft ons gevraagd om deel te nemen aan een Novena van Gebed vervolmakend in een consecratie aan de Onbevlekte Hart van Maria op het feest van de Aankondiging, 25 maart.

Als je nog niet begonnen bent, kun je dan dagelijks meebidden (indien mogelijk om 21.00 uur) totdat de crisis voorbij is? Zie het dagelijks Gebed voor Bescherming hieronder. Het is de bedoeling om daarna aansluitend het rozenkransgebed te bidden. De volgende passage van de Schrift toont ons ook de noodzaak om onszelf te vernederen en ons te bekeren om ons gebed te versterken.

Bijbelvers 2 Kroniek 8

“Als ik de hemel sluit zodat er geen regen is, of de sprinkhaan opdraagt het land te verslinden, of pest onder mijn volk te sturen, als mijn volk dat bij mijn naam geroepen wordt zich nederig maakt, en bidt en mijn Aanschijn zoekt, en zich af keert van hun goddeloze manieren, dan zal ik dat vanuit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen.”

Human Life International (Ierland) nodigt u uit om deel te nemen aan een grote missie van gebed en eerherstel voor ons volk en natie.

Dagelijks GEBED voor bescherming

Dagelijks gebed voor bescherming Heer, dat beloofde u: ‘Als mijn volk zich vernedert, bidt, mij zoekt en afkeert van hun slechte manieren, zal ik hun zonden horen en vergeven en ze herstellen’ … (2 Kronieken 7:14) De Heilige Drie-eenheid, in Jezus, de eniggeboren Zoon, U openbaarde Uzelf als de bron van het leven en onpeilbare bron van Goddelijke Genade, die luistert naar Uw Volk. Wij, het Nederlandse volk, samen met mensen uit andere landen, vragen U om aandacht te geven aan deze wereldwijde pandemie van het Coronavirus die we moeilijk moeten dragen. Vader God, wij vertrouwen onszelf toe aan uw Goddelijke Genade, via Onze Lieve Vrouw, Moeder van Genade en haar bedroefd en onbevlekt Hart, door St. Michaël en de Aartsengelen, St. Joseph, en al de heiligen en martelaren van onze naties.

Barmhartige Jezus, houdt Uw Helende Hand uit om ons te redden en te beschermen tegen deze ziekte, en wendt onze naties en onze zielen tot U als onze Verlosser. We vragen dit speciaal voor onze zieken, ouderen en kwetsbaren, voor gezinnen met jonge kinderen, voor onze behoeftigen en mensen die lijden aan een slechte geestelijke gezondheid, en iedereen die gevaar loopt.

Onze naties zijn U vergeten en hebben tegen U gezondigd.

We belijden onze zonden met de profeet Daniël: ‘Heer, we hebben tegen u gezondigd, we hebben goddeloos gehandeld, uw geboden verraden en zich van hen afgekeerd. Zuiverheid is van U; van ons de blik van schaamte vanwege de zonden die we dragen.” Luister naar ons, Heer open Uw ogen en zie onze benarde situatie. We vertrouwen niet op onze eigen werken, maar op Uw barmhartigheid als we onze nederige smeekbede aan u aanbevelen.

Heer, luister, vergeef en handel! Voor uw eigen bestwil vertraag uw barmhartigheid niet, omdat wij, Uw mensen, Uw naam dragen.

God Onze Vader, U bent zo vergevingsgezind en vol mededogen, we smeken om Uw genade, interventie en genezing. Door JEZUS CHRISTUS onze Heer in de kracht van het Kostbaarste Bloed. Amen.

O.L.V. van de Rozenkrans bid voor ons.

St. Joseph bid voor ons. Amen

GEBEDSDAGEN

 • Steeds vanaf 09:00 uur tot 12:00 uur.
 • Met H. Mis, Rozenkrans en Eucharistische aanbidding.
 • Introductie door pater Vadakkel.
 • Eucharistische genezingsgebeden.
 • Individuele zegening met het Allerheiligste Sacrament.
 • Individuele zegening met wisselende relikwieën.
 • Geestelijke begeleiding en zegening door Pater Dr. Joseph Vadakkel.
 • Maandelijkse zegening met de relikwie van St. Jozef en de H. Paus Joh. Paulus II.