De gebedsdagen gaan weer door, maar met aangepast programma

9:00 Stille Eucharistische Aanbidding.
10:00 Heilige mis.
11.00 Barmhartigings rozenkrans / genezingsgebed / Euchartistische zegening.
12.00 Einde programma

 
 

Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.

Jesaja 58:8

 
 

Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.

Jeremiah 29:12

 
 

De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.

Deuteronomium 31:8

 

Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.

Psalmen 71:14

 
 

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 8:31

 
 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

 

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

Jesaja 65:24

 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 14:6

 

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Johannes 7:38

 

Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

Psalmen 91:11

 

HEERE, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.

Psalmen 30:2

 

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Mattheüs 7:7

 

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde.

Johannes 15:11

1
1

St Patrick’s opvolger, de Primaat van alle Ierland, Aartsbisschop Eamon Martin, heeft ons gevraagd om deel te nemen aan een Novena van Gebed vervolmakend in een consecratie aan de Onbevlekte Hart van Maria op het feest van de Aankondiging, 25 maart.

Als je nog niet begonnen bent, kun je dan dagelijks meebidden (indien mogelijk om 21.00 uur) totdat de crisis voorbij is? Zie het dagelijks Gebed voor Bescherming hieronder. Het is de bedoeling om daarna aansluitend het rozenkransgebed te bidden. De volgende passage van de Schrift toont ons ook de noodzaak om onszelf te vernederen en ons te bekeren om ons gebed te versterken.

Bijbelvers 2 Kroniek 8

“Als ik de hemel sluit zodat er geen regen is, of de sprinkhaan opdraagt het land te verslinden, of pest onder mijn volk te sturen, als mijn volk dat bij mijn naam geroepen wordt zich nederig maakt, en bidt en mijn Aanschijn zoekt, en zich af keert van hun goddeloze manieren, dan zal ik dat vanuit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen.”

Human Life International (Ierland) nodigt u uit om deel te nemen aan een grote missie van gebed en eerherstel voor ons volk en natie.

Dagelijks GEBED voor bescherming

Dagelijks gebed voor bescherming Heer, dat beloofde u: ‘Als mijn volk zich vernedert, bidt, mij zoekt en afkeert van hun slechte manieren, zal ik hun zonden horen en vergeven en ze herstellen’ … (2 Kronieken 7:14) De Heilige Drie-eenheid, in Jezus, de eniggeboren Zoon, U openbaarde Uzelf als de bron van het leven en onpeilbare bron van Goddelijke Genade, die luistert naar Uw Volk. Wij, het Nederlandse volk, samen met mensen uit andere landen, vragen U om aandacht te geven aan deze wereldwijde pandemie van het Coronavirus die we moeilijk moeten dragen. Vader God, wij vertrouwen onszelf toe aan uw Goddelijke Genade, via Onze Lieve Vrouw, Moeder van Genade en haar bedroefd en onbevlekt Hart, door St. Michaël en de Aartsengelen, St. Joseph, en al de heiligen en martelaren van onze naties.

Barmhartige Jezus, houdt Uw Helende Hand uit om ons te redden en te beschermen tegen deze ziekte, en wendt onze naties en onze zielen tot U als onze Verlosser. We vragen dit speciaal voor onze zieken, ouderen en kwetsbaren, voor gezinnen met jonge kinderen, voor onze behoeftigen en mensen die lijden aan een slechte geestelijke gezondheid, en iedereen die gevaar loopt.

Onze naties zijn U vergeten en hebben tegen U gezondigd.

We belijden onze zonden met de profeet Daniël: ‘Heer, we hebben tegen u gezondigd, we hebben goddeloos gehandeld, uw geboden verraden en zich van hen afgekeerd. Zuiverheid is van U; van ons de blik van schaamte vanwege de zonden die we dragen.” Luister naar ons, Heer open Uw ogen en zie onze benarde situatie. We vertrouwen niet op onze eigen werken, maar op Uw barmhartigheid als we onze nederige smeekbede aan u aanbevelen.

Heer, luister, vergeef en handel! Voor uw eigen bestwil vertraag uw barmhartigheid niet, omdat wij, Uw mensen, Uw naam dragen.

God Onze Vader, U bent zo vergevingsgezind en vol mededogen, we smeken om Uw genade, interventie en genezing. Door JEZUS CHRISTUS onze Heer in de kracht van het Kostbaarste Bloed. Amen.

O.L.V. van de Rozenkrans bid voor ons.

St. Joseph bid voor ons. Amen

GEBEDSDAGEN

  • Steeds vanaf 09:00 uur tot 12:00 uur.
  • Met H. Mis, Rozenkrans en Eucharistische aanbidding.
  • Introductie door pater Vadakkel.
  • Eucharistische genezingsgebeden.
  • Individuele zegening met het Allerheiligste Sacrament.
  • Individuele zegening met wisselende relikwieën.
  • Geestelijke begeleiding en zegening door Pater Dr. Joseph Vadakkel.
  • Maandelijkse zegening met de relikwie van St. Jozef en de H. Paus Joh. Paulus II.